Zasady

ZASADY UDOSTĘPNIANIA SPRZĘTU TURYSTYCZNEGO

  1. Wypożyczalnia liwiec.com udostępnia sprzęt za opłatą zgodną z cennikiem (Oferta – Liwiec.com), wniesioną przed przekazaniem sprzętu wypożyczającemu, po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) oraz podpisaniu zobowiązania odpowiedzialności materialnej.
  2. Wypożyczalnia liwiec.com nie organizuje spływów kajakowych, jedynie udostępnia sprzęt. Spływy są organizowane we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.
  3. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz osoby niepełnoletnie nie będą obsługiwane. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z wypożyczonego sprzętu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie lub ewentualne szkody.
  4. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których wypożyczający powinien używać zgodnie z ich przeznaczeniem. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
  5. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu wcześniej ustalonym. Sprzęt zwracany powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie. Za sprzęt niezwrócony w terminie naliczane będą dodatkowe opłaty w wysokości pełnej dobowej należności za każdy dzień opóźnienia.
  6. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt, a w szczególności za jego uszkodzenie, kradzież lub zaginięcie w trakcie wypożyczania. Wszelkie koszty napraw wynikające z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania sprzętu ponosi wypożyczający.
  7. Wypożyczalnia liwiec.com nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać, na rzecz innych osób lub firm, a także z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci wypożyczających. Wypożyczający płynie na własną odpowiedzialność i ubezpiecza się we własnym zakresie.
  8. Liwiec.com nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakim mogłyby ulec pozostawione na jego terenie rzeczy oraz pojazdy, a w szczególności za kradzieże, dewastacje, uszkodzenia włączając w to szkody wywołane siłami natury.
  9. Osoby naruszające zasady udostępniania sprzętu będą zobowiązane do natychmiastowego zwrotu wypożyczonego sprzętu, bez prawa zwrotu pieniędzy. Wszelkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla wypożyczalni liwiec.com.

O NAS | LIWIEC TRASY | KOSTRZYŃ TRASY | GALERIA | OFERTA | REZERWACJA | KONTAKT